Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera kan handla om liknande studier som gjorts eller studier vars forskningsresultat på 

3535

Abstract. Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Datum: 2015-01-09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Karokh Salehi Sacir Kadic Titel: Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers

Informationen används också för att förstå de bakomliggande orsakerna till varför det som observerats i studien uppstod. Syftet med föreliggande studie var att jämföra elektroretinografi-svaret (ERG-svaret) under standardiserade förhållanden från tre olika hundraser för att se vilka likheter respektive olikheter som föreligger mellan dessa. Man har funnit att friska hundar inom olika raser men också bland hundar vid olika åldrar inom samma ras Undersökningen är en kvalitativ jämförande fallstudie som är ”teorianvändande” där jag valt att använda mig av en forskningsdesign som är en ”mest lika design”. Materialet som används i undersökningen är sekundärbaserat och kommer från både elektroniska och tryckta källor med relevans för undersökningen. The aim of this study is to investigate differences that exist in Estonia and Russia with regard to civil society, democracy and corruption and try to find out what can be possible causes to the vast differences in these two countries. Svenskars resande - en jämförande studie Resultaten för undersökningen om befolkningens turismresor visar på ett ökat resande under de senaste åren.

  1. Elsa ex-vision 600tv
  2. Försvarsmakten aktuellt
  3. Tony hagström instagram

yrkesverksamma polisers pm . I denna uppsats undersöks polisstudenters och yrkespolisers användning av beskrivande och förstärkande element i förundersökningsgenren avrapporterings-pm. Fem polisstudenttexter och fem yrkestexter har analyserats genom närläsning. Övergripande fokus, syfte och frågeställningar • Syftet med studien är att analysera och jämföra policyåtgärder (restriktioner) för social distansering i Danmark och Sverige • Fokus ligger också på studera människors attityder till policyåtgärderna och hur de har följts och efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige 4 Syftet med denna studie var att samla in information som kunde ge en bild av den organisatoriska situationen i Försvarsmaktens helikopterorganisation i ljuset av de förändringar organisationen genomgått sedan 1998 och de allvarliga haverier som följt efter dessa förändringar.

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study.

Water flow velocities measured in Arbogaån would only allow mid sized fishs or larger to pass. jämförande studie mellan de svenska och danska reglerna i ett EU-rättsligt perspektiv .

The aim of this study is to make a comparative study between the grievances during the Dacke War and the German Peasant´s War. These two conflicts may have occurred separately, regarding both geographical and chronological distances but also share common issues for this comparative study.

Studien grundades på … En jämförande litteraturstudie mellan scintigrafi och datortomografi vid lungemboli hos gravida kvinnor. Deljin Jomaa Syfte Övergripande syfte med denna studie var att studera skillnaden mellan DT-angiografi och lungscintigrafi undersökningar som metod vid graviditet. 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING Syftet med uppsatsen är att jämföra språkanvändningen hos ungdomar i storstad och i landsor-ten. Som utgångspunkt har jag valt Otterups studie: ”Jag känner mig begåvad bara” som ställde forskningsfrågan: ”Vilken betydelse har flerspråkigheten för informanterna i deras liv?” (Otterup 2005:120). Syfte – Syftet med studien var att jämföra och utvärdera två utvecklingsmetoder för hybrid- och crossplattformutveckling. Detta syfte bröts ner till två frågeställningar: Hur väl kan de båda utvecklingsmetoderna återskapa animationer för att förbättra användarupplevelsen i en applikation?

30 jan 2014 Denna gång har Eichberg således valt en jämförande ansats. problem är att Eichberg är otydlig om studiens syfte och fallstudiernas funktion. 5 jul 2017 att göra en jämförande studie i fullskala mellan två parallella bäddar med naturgrus respektive bergkross. Syftet är att genom utvärdering av  b) Beskriv studiens/undersökningens syfte med dina egna ord. c) Vilken kunskapslucka i tidigare forskning försökte författaren fylla med sin studie/ undersökning? 26 nov 2018 En Jämförande Studie av Efterfrågan på Kollektivtrafik: Empiriska bevis från Syftet med denna studie är att studera och jämföra efterfrågan på  Detta framgår av rapporten "Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer".
Malin ekstrøm

I denna uppsats undersöks polisstudenters och yrkespolisers användning av beskrivande och förstärkande element i förundersökningsgenren avrapporterings-pm. Fem polisstudenttexter och fem yrkestexter har analyserats genom närläsning. Övergripande fokus, syfte och frågeställningar • Syftet med studien är att analysera och jämföra policyåtgärder (restriktioner) för social distansering i Danmark och Sverige • Fokus ligger också på studera människors attityder till policyåtgärderna och hur de har följts och efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige 4 Syftet med denna studie var att samla in information som kunde ge en bild av den organisatoriska situationen i Försvarsmaktens helikopterorganisation i ljuset av de förändringar organisationen genomgått sedan 1998 och de allvarliga haverier som följt efter dessa förändringar. En jämförande studie mellan tre selektiva agarplattors förmåga att detektera β-laktamas producerande bakterier Amir Jacob och Rafal Naser Examensarbete, 15 hp Biomedicinsk laboratorievetenskap, termin 6 Jönköping, juni 2015 Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Avdelningen för Naturvetenskap och Biomedicin Det saknas nya studier om skadeförekomsten bland elitorienterare.

Här rapporteras bara resultatet från den svenska delen av undersökningen, som bygger på frågeformulär som besvarats av förskolechefer, förskollärare och barnskötare.
Skola för bildning 1992

revideringar betyder
sophie turner 2021
s coaching
weekend dn amoureux
skapa facebook konto i annans namn
mellan lastbil

jämförande studie mellan de svenska och danska reglerna i ett EU-rättsligt perspektiv . Examensarbete . 30 högskolepoäng . Handledare . Christina Moëll . Ämnesområde . Skatterätt Termin 9 . Höstterminen 2010

Jämförande textarbete i skolan syftar till att eleverna ska  av M Lindroos · 2016 — Mitt övergripande syfte med denna studie är att med en jämförande textanalys granska hur två krigsberättelser beskrivande samma händelse skiljer sig från och  syn på modersmålsundervisning - en jämförande studie av funktionen i samordnande rektorer för modersmålsundervisning där vårt syfte har varit att ta reda  En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av  problemformulering, syfte och frågeställning/ar), studiens teoretiska inramning och därefter en översikt över metoden som använts i studien. Härefter följer en kort  Organisationskultur ur två perspektiv : En jämförande studie av två Denna studie syftar till att jämföra två etnografier inom organisationskultur  En jämförande studie: vecka 1-12 vs vecka 13-20, 2020. Winningtemp har sammanställt data från 400 svenska företag och jämfört deras  En jämförande studie av femton socialfondsprojekt.