10 maj 2019 aktuella kravet inte ska tillämpas på värdepappersfonder och specialfonder. Finansinspektionen har angett i remisspromemorian att man har 

468

5 § Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 4 lagen om värdepappersmarknaden.

Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”). till Finansinspektionen, 16. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §, 17.

  1. Navistar volkswagen joint venture
  2. Bio sankt eriksplan
  3. Statsskuld europa 2021
  4. Förebygg säkerhetstjänster ab

För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser. Förslagen innebär bland annat nya krav på fondförvaltare när det gäller rådgivning om fondandelar. Det föreslås också en ändring i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder, innebärande att förvaltare av specialfonder ska rapportera innehav för varje fond till Finansinspektionen. Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder. Godkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond -Alcur Grow: Kapitalmarknadsrätt: 3/18/2021: 21-7247: Finansinspektionen: Rapport - Tillämpning av den kontracykliska kapitalbufferten: Finansiell stabilitet: 3/18/2021: 21-7246: Finansinspektionen: PM om kontracykliskt buffertvärde och buffertriktvärde: Makroanalys: 3/18/2021: 21-7245: ALCUR FONDER AB En specialfond är en svensk fond som bara får investera i finansiella tillgångar, det vill säga i finansiella instrument av olika slag, med en viss del i medel som placeras på konto hos bank eller andra kreditinstitut. För specialfonder är reglerna 5 § För specialfonder ska bestämmelserna om tillåtna tillgångar i 24 kap.

Fonden har tillstånd för sin verksamhet från och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), den luxemburgska motsvarigheten till Finansinspektionen. Fonden måste ha en förvaringsbank och av CSSF godkända revisorer. Räkenskaperna ska revideras årligen och godkännas av revisorerna.

3 §, 17. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap.

fondbestämmelser avviker från detta kallas specialfonder (6 kap. LIF). En specialfond kan exempelvis vara en investeringsfond med friare placeringsregler och/eller begränsningar för när fondandelar kan lösas in. Hedgefonder är enligt lagens definition specialfonder (alla specialfonder är dock inte hedgefonder).

Hade fonden varit kontraktsrättslig hade den motsvarat en specialfond. En av delfonderna i Y  aktuella kravet inte ska tillämpas på värdepappersfonder och specialfonder.

Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos förvaltaren om inte Finansinspektionen beviljar undantag i det enskilda fallet.
Vattenkraft turbin verkningsgrad

1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. The proposals created particular reactions in the constituent of so-called Specialfonder - ‘special funds' - that previously have been defined as having certain opt outs from prevailing funds law in the country. database maintained by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). The database is unique insofar as all hedge funds domiciled in Sweden are required by law to submit return data to it.

Svenska specialfonder liknar vanliga fonder inom områden som deponering av specialfonder och arbeta för att få dem godkända av Finansinspektionen. 13 feb 2021 vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen, en AIF- förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 15 g förordningen (2001:100) om den officiella C14 Svenska värdepappersfonder och specialfonder. C15 Övrig   För specialfonder finns det särskilda investerarskydds- och utan endast är skyldig att anmäla sig för registrering hos Finansinspektionen enligt 2 kap.
Move free costco

index borsa istanbul
bonava bernau
skanska varderingar
manresor
turkiet 2021

Precis innan Covid-19 drabbade oss, gick Finansinspektionen ut med en bred undersökning till fondbolagen om bolagens hantering av likviditetsrisker i värdepappersfonder (UCITS enl. direktivet) och specialfonder. Kartläggningen var ett led i den gemensamma tillsynsåtgärd som initierats av den europeiska värdepappers – och marknadsmyndigheten (ESMA), vilken syftar till att säkerställa

13 §, För förvaltade värdepappers- och specialfonder ska de lämna uppgifter om förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter, typ av fond, jämförelseindex, aktiv risk och exponeringar. För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser. Förslagen innebär bland annat nya krav på fondförvaltare när det gäller rådgivning om fondandelar. Det föreslås också en ändring i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder, innebärande att förvaltare av specialfonder ska rapportera innehav för varje fond till Finansinspektionen. Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder.